top of page

Политика за защита на личните данни на клиенти на „Боди Бюти“ ЕООД


Информация за нас
„Боди Бюти“ЕООД е дружество, регистрирано в Търговския регистър на Агенцията по вписванията с ЕИК 160124103, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив 4002, ул. Захари Стоянов № 9, мобилен: 0888950106; факс: 032 649 575; e-mail: office@bodid.net  
Информация за контакти в „Боди Бюти“ЕООД, относно опазване на личните данни на нашите клиенти
„Боди Бюти“ЕООД 
гр. Пловдив 4002, ул. Захари Стоянов № 9 
office@bodid.net , www.bodid.net
Лице по защита на личните данни:
Андрей Добрев
Нашият основен стремеж, при работа с лични данни
„Боди Бюти“ЕООД обработва Вашите лични данни с цел да предостави на Вас по-добри, по-качествени и по-разнообразни продукти. Ние непрекъснато се стремим да подобрим обслужването си и техническите параметри на мрежата ни. С оглед тази цел, „Боди Бюти“ЕООД е изградило и мрежа от стратегически търговски партньорства, с която се стреми да задоволи в максимална степен всички Ваши потребности при използване на нашето продуктово портфолио.
Сигурността на данните, които сте ни поверили е много важна за нас. Тя има голямо значение за успеха на нашия бизнес и за обществения ни имидж. Ето защо ние защитаваме Вашите данни като прилагаме всички подходящи технически и организационни средства, с които разполагаме, за да не допускаме неразрешен достъп, неразрешено или злонамерено ползване, загуба или преждевременно заличаване на информация.
Ние събираме и обработваме лични данни само при спазване на изискванията на местното и европейското законодателство. Наясно сме, че обработването на Вашите данни е свързано с определена причина и не може да се извършва без ограничение.
Настоящата „Политика за защита на личните данни“ има за цел да Ви разясни как и защо обработваме личните Ви данни.
Как и защо използваме личните Ви данни
За изпълнение на договор или в контекста на преддоговорни отношения
Ние обработваме личните Ви данни,  за да Ви предоставяме продуктите, които сте заявили и желаете да закупите от нас, като  изпълняваме договорните си задължения и се ползваме от правата по договорите, сключени с Вас.
Обработката се извършват с цел:
•    установяване на самоличността на клиента през всички търговски канали;
•    управление и изпълнение на Вашите заявки за продукти , изпълнение на договори за покупко-продажба на произведени от нас продукти;
•    изготвяне на предложения за сключване на договор;
•    изготвяне и изпращане на сметка/фактура за продуктите , които закупувате от нас;
•    изпращане чрез куриерски услуги закупените продукти;
•    уведомление за всичко, свързано с продуктите, които ползвате от нас, изпращане на различни известия, уведомление за проблеми, грешки или за да отговорим на подадени от Вас молби, жалби, предложения;
•    изготвяне на статистическа информация за нашите продажби и клиенти, които можем да предоставяме и на трети лица и др.;
•    анализ на клиентската история и изготвяне на потребителски профил с оглед определяне на подходяща оферта за Вас;
•    да защитим и осигурим сигурността и целостта на мрежата си, на Вас и на нашите служители;
•    установим и/или предотвратим незаконосъобразни действия или действия в противоречия с нашите условия за съответните услуги;
•    да оценим и измерим ефективността от рекламите ни, както и да ви предложим рекламно съдържание, което да е адекватно на нуждите Ви;
•    данните от вашите сметки/фактури се обработват от нас за цели, съвместими с първоначалната цел за събирането им, с цел изготвяне на общ поглед върху нашите продукти ;
•    проучване и анализиране клиентско потребление на нашата мрежа и нашите услуги, на основа на анонимна или персонализирана информация за да установим основните тенденции, да подобрим нашето разбираме за поведението на клиентите ни и да си сътрудничим с трети лица, за да разработим нови услуги за нашите клиенти;
•    извършване на обработка от обработващ данните при сключване на договор, възлагане, отчитане, приемане, разплащане;
За изпълнение на нормативни задължения
Ние обработваме личните Ви данни , за да спазим задължения, които са предвидени в нормативен акт, така например:
•    изпълнение на задължения във връзка с продажбата от разстояние, продажбата извън търговския обект, предвидени в Закона за защита на потребителите;
•    предоставяне на информация на Комисията за защита на потребителите или трети лица, предвидени в Закона за защита на потребителите;
•    предоставяне на информация на Комисията за защита на личните данни във връзка със задължения, предвидени в нормативната уредба за защита на личните данни – Закон за защита на личните данни, Регламент (ЕС) 2016/679 от 27 април 2016 година и др.;
•    задължения, предвидени в Закона за счетоводството и Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и други свързани нормативни актове, във връзка с воденето на правилно и законосъобразно счетоводство;
•    предоставяне на информация на съда и трети лица, в рамките на производство пред съд, съобразно изискванията на приложимите към производството процесуални и материалноправни нормативни актове;
•    удостоверяване на възраст при пазаруване онлайн.
След Ваше съгласие
Ние обработваме личните Ви данни, само след предварителното Ви писмено информирано съгласие ако ни го дадете и до неговото оттегляне или прекратяване на всякакви договорни отношения с Вас. Съгласието следва да е информирано, да бъде дадено в писмена форма и да е ясно, точно и недвусмислено.
Основните лични данни включват имена, пол и възрастова група, адрес за получаване на пратката с поръчаните продукти. Други данни: телефонен номер за връзка, IP адрес при посещение на интернет страницата ни, както и Е-мейл адрес.
Предоставените съгласия могат да бъдат оттеглени по всяко време. Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването, основано на дадено съгласие преди неговото оттегляне.
Когато обработваме основните Ви лични данни и описаните други данни за целите на предоставяне на продукти, за тяхното заплащане, за изпълнение на Ваши заявки, както и с цел да изпълним наши нормативни задължения, тази обработка е задължителна, за изпълнение на тези цели. Без тези данни, не бихме могли да предоставяме съответните услуги- продажба чрез интернет магазин. Ако не ни предоставите данни за идентификация, не бихме могли да сключим с вас договор за покупко-продажба на продукт. При последващо оттегляне ще последва спиране или прекратяване на отношенията ни, поради невъзможността ни да изпълняваме коректно задълженията си.
Как защитаваме Вашите лични данни
За осигуряване на адекватна защита на данните на компанията и своите клиенти, ние прилагаме всички необходими организационни и технически мерки, предвидени в Закона за защита на личните данни.
Компанията е установила структури по предотвратяване на злоупотреби и пробиви в сигурността, определила е лице за защита на данните, което подпомага процесите по опазване и обезпечаване сигурността на Вашите данни.
С цел максимална сигурност при обработка, пренос и съхранение на Вашите данни, може да използваме допълнителни механизми за защита като криптиране, псевдонимизация и др.
Кога изтриваме Вашите лични данни
По правило, прекратяваме използването на вашите лични данни, за целите, свързани с договорното правоотношение, след прекратяване на договора, но не ги изтриваме преди изтичане на една година от прекратяване на договора или до окончателно уреждане на всички финансови задължения и изтичане на нормативно определените задължения за съхраняване на данните,  задължения (6 месеца) по Закона за счетоводството за съхранение и обработка на счетоводни данни (11 години), изтичане на определените в Закона за задълженията и договорите давностни срокове за предявяване на претенции (5 години), задължения за предоставяне на информация на съда, компетентни държавни органи и др. основания, предвидени в действащото законодателство (5 години). Моля да имате предвид, че няма да изтрием или анонимизираме Ваши лични данни, ако те са необходими за висящо съдебно, административно производство или производство по разглеждане на ваша жалба пред нас.
Вашите данни могат да бъдат и анонимизирани. Анонимизирането представлява алтернатива на изтриването на данните. При анонимизация, всички лични разпознаваеми елементи /елементи, позволяващи идентифицирането Ви, се заличават необратимо. За анонимизирани данни няма нормативно задължени за изтриване, тъй като не представляват лични данни.
Кога и защо споделяме лични данни с трети лица
Ние предоставяме Ваши лични данни на трети лица, като основната ни цел е да Ви предложим качествено, бързо и комплексно обслужване като се грижим продуктите ни да стигнат до Вас. Не предоставяме Ваши лични данни на трети лица, преди да сме се уверим, че са взети всички технически и организационни мерки за защита на тези данни като се стремим да осъществяваме строг контрол за изпълнение на тази цел. В този случай ние оставаме отговорни за конфиденциалността и сигурността на вашите данни.
Лични данни предоставяме на следните категории получатели (администратори на лични данни):
Лица, обработващи данни от името на :
•    пощенски/ куриерски оператори, с оглед изпращане на пратки и връщане на дължимата сума и необходимостта от удостоверяване на самоличността при връчването им и съответно извършеното плащане;
•    лица, които по възлагане поддържат оборудване, софтуер и хардуер, използвани за обработка на лични данни и необходим за изграждане на мрежата на дружеството и за извършване на различни услуги по отчитане, разплащане на услуги и продукти,  и др.;
•    органи, институции и лица, на които сме длъжни да предоставим лични данни по силата на действащото законодателство;
•    банки за обслужване на плащанията, извършени от Вас;

Лица, обработващи данните от свое име
компетентни органи, които по силата на нормативен акт имат правомощия да изискват предоставянето на информация, сред която и лични данни, като например – съдилища, прокуратура, различни регулаторни органи като Комисия за защита на потребителите,  Комисия за защита на личните данни, органи с правомощия по защита на националната сигурност и обществен ред;
Вашите права, във връзка с обработване на личните Ви данни
Право на информация:
Вие имате право да поискате:
•    информация за това дали отнасящи се до вас данни се обработват, информация за целите на това обработване, за категориите данни и за получателите или категориите получатели, на които данните се разкриват;
•    съобщение в разбираема форма, съдържащо личните ви данни, които се обработват, както и всяка налична информация за техния източник;
•    информация за логиката на всяко автоматизирано обработване на лични данни, отнасящи се до вас, поне в случаите на автоматизирани решения.
Право на корекция:
В случай, че обработваме непълни или сгрешени/грешни данни, Вие имате право, по всяко време, да поискате:
•    да заличим, коригираме или блокираме Ваши лични данни, обработването на които не отговаря на изискванията на закона;
•    да уведомим третите лица, на които са били разкрити личните му данни, за всяко заличаване, коригиране или блокиране, с изключение на случаите, когато това е невъзможно или е свързано с прекомерни усилия.
Право на възражение:
По всяко време имате право да:
•    възразите срещу обработването на личните Ви данни при наличие на законово основание за това; когато възражението е основателно, личните данни на съответното физическо лице не могат повече да бъдат обработвани;
•    възразите срещу обработването на личните Ви данни за целите на директния маркетинг.
Право на ограничаване на обработването:
Можете да поискате ограничаване на обработващите се персонализиращи данни ако:
•    оспорвате верността на данните, за периода, в който трябва да проверим верността им; или
•    обработването на данните е без правно основание, но вместо да ги изтрием, Вие искате тяхното ограничено обработване; или
•    повече нямаме нужда от тези данни (за определената цел), но Вие имате нужда от тях за установяването, упражняването или защитата на правни претенции; или
•    сте подали възражение за обработването да данните, в очакване на проверка дали основанията на администратора са законни.
Право на преносимост на данни:
Можете да поискате от нас да предоставим личните данни, които сте поверили на нашата грижа в организиран, подреден, структуриран, общоприет електронен формат ако:
•    обработваме данните съгласно договора и базирано на декларацията за информирано съгласие, която може да бъде оттеглена или на договорно задължение и
•    обработването се извършва автоматично
Право на жалба:
В случай, че смятате, че нарушаваме приложимата нормативна уредба, Ви молим да се свържете с нас за изясняване на въпроса. Разбира се, имате право да подадете жалба пред Комисията за защита на личните данни. След 25 май 2018 г. ще можете да подадете жалба и пред регулаторен орган, в рамките на ЕС.
Заявленията за достъп до информация или за корекция се подават лично или от изрично упълномощено от Вас лице, чрез нотариално заверено пълномощно. Заявление може да бъде отправено и по електронен път, по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис.
Ние се произнасяме по Вашето искане в 14-дневен срок от неговото подаване. При обективно необходим по-голям срок – с оглед събиране на всички искани данни и това сериозно затруднява дейността ни, този срок може да бъде удължен до 30 дни. С решението си ние даваме или отказва достъп и/или исканата от заявителя информация, но винаги мотивираме отговора си.
Актуалност и промени на политиката
С цел да прилагаме най-актуалните мерки за защита и с цел спазване на действащото законодателство, ние ще актуализираме редовно настоящата Политика за защита на личните данни. Приканваме Ви редовно да преглеждате текущия вариант на тази Политика за защита на личните данни, да бъдете постоянно информирани за това, как ние се грижим за защитата на личните данни, които събираме.

Тази „Политика за защита на личните данни“е изготвена въз основа на действащото законодателство.
 

bottom of page